Алфавітний покажчик

А

Алегорія

Алітерація

Амфібрахій

Анапест

Анафора

Антитеза

Антонім

Апостроф

Архаїзм

Б

Багатозначні слова

Байка

Бароко

В

Власне українська лексика

Г

Гіпербола

Гумор

Ґ

Ґротеск

Д

Дактиль

Діалектизм

Дієприкметник

Дієприслівник

Дієслово

Драма

Е

Експресіонізм

Екзистенціалізм

Емоційно забарвлена лексика

Епітет

Епос

З

Займенник

І

Іменник

Імпресіонізм

Інверсія

Інтерфікс

Іншомовні слова

Іронія

Історизм

К

Корінь слова

Л

Лірика

Ліро-епос

Літопис

З

Закінчення

Звертання риторичне

М

Метонімія

Модернізм

М’який знак

Н

Нейтральна лексика

Неологізм

Неоромантизм

Новела

О

Однозначні слова

Омонім

Оповідання

Основа слова

П

Паралелізм

Паронім

Питання риторичне

Повість

Подвоєння приголосних

Постфікс

Префікс

Прийменник

Прикметник

Прислівник

Професійні слова

Псевдонім

Р

Реалізм

Рефрен

Роман

Романтизм

С

Сарказм

Сатира

Сентименталізм

Символізм

Синонім

Складнопідрядне речення

Складносурядне речення

Сполучник

Спрощення

Ступені порівняння прикметників

Суфікс

Т

Трагікомедія

У

Уподібнення голосних

Уподібнення приголосних

Ф

Фонетика

Фразеологізм

Х

Хорей

Я

Ямб

 

*Визначення художніх засобів – А. Нелюба. Словник школяра : літературознавство. – 1999.