Наукова діяльність

Кальченко Т. Ю. Функціонально-семантичні особливості прецедентних феноменів у поетичних текстах І. Римарука і В. Герасим’юка. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2015.

У роботі з’ясовано специфіку функціонування та семантичні особливості прецедентних феноменів у поетичних текстах поетів-вісімдесятників Ігоря Римарука і Василя Герасим’юка. Проаналізовано типологічні ознаки прецедентів, поглиблено їхню класифікацію введенням терміна «прецедентна іконема». Розглянуто основні функції прецедентних одиниць у поетичному тексті: номінативну, експресивну, організаційну, аксіологічну, парольну, ігрову й характеризаційну. У межах парольної функції виокремлено національно-ідентифікаційну функцію прецедентів як засобів актуалізації національної культурної пам’яті. Функціональний аналіз прецедентних одиниць здійснено з урахуванням генетичного чинника. З’ясовано основні сфери походження прецедентних феноменів у поетичних текстах І. Римарука і В. Герасим’юка – виділено прецеденти літературного, релігійного, міфологічного, історичного, суспільно-політичного, фольклорного, філософського походження. Схарактеризовано змістотвірну роль прецедентних феноменів в ідіостилях досліджуваних авторів.

Ключові слова: прецедентний феномен, поетичний текст, ідіостиль, функціональна стилістика, національна мовна картина світу, мовна особистість.

Автореферат дисертації

Публікації:

 1. Кальченко Т. Ю. Образ Берестечка в ліриці І. Римарука як національно-прецедентний феномен / Т. Ю. Кальченко // Слов’янський збірник.– Одеса, 2012. – № 17. – С. 381–385.
 2. Кальченко Т. Ю. Прецедентні феномени біблійного походження в ліриці І. Римарука / Т. Ю. Кальченко // Культура слова. – К., 2012. – Вип. 77. – С. 101–106.
 3. Кальченко Т. Ю. Функціональне навантаження прецедентних феноменів у поетичному творі (на матеріалі лірики В. Герасим’юка) / Т. Ю. Кальченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия : Филология. Социальные коммуникации. – Сімферополь, 2012. – Т. 25 (64). – № 4. – Ч. 2. – С. 514–519.
 4. Кальченко Т. Ю. Національно-прецедентні феномени в поетичних текстах В. Герасим’юка: вербалізація елементів національної когнітивної бази / Т. Ю. Кальченко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 4. – С. 210–213.
 5. Кальченко Т. Ю. Прецедентний текст і прецедентний вислів: критерії розрізнення (на матеріалі лірики І. Римарука і В. Герасим’юка) / Т. Ю. Кальченко // Матеріали IV Міжнародної конференції «Сучасна україністика : наукові парадигми мови, історії, філософії» : збірник статей. – Х. : Видавець Іванченко І. С., 2014. – С. 108–113.
 6. Кальченко Т. Ю. Роль прецедентных феноменов в формировании поэтического концепта «человек» в творчестве Игоря Рымарука / Т. Ю. Кальченко // Yearbook of Eastern European Studies.– Wroclaw: Instytut Polsko-Rosyjski, 2013. – No. 2. – С. 160–167.
 7. Кальченко Т. Ю. «Індивідуальне-загальне» у поетичних картинах світу І. Римарука і В. Герасим’юка як вияв мовної особистості поета-вісімдесятника / Т. Ю. Кальченко // Когнітологія в системі гуманітарних наук : збірник наукових праць. – Полтава : ПП Шевченко, 2014. – Вип. 3. – С. 44–50.
 8. Кальченко Т. Ю. Семантико-аксіологічний аспект прецедентних феноменів історичного походження в ліриці І. Римарука і В. Герасим’юка / Т. Ю. Кальченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2014. – № 1107. Серія : Філологія. – Вип. 70. – С. 15–18.
 9. Кальченко Т. Ю. Вербалізація елементів національної пам’яті в українській мовній картині світу (на матеріалі поетичного тексту) / Т. Ю. Кальченко // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 47 – 51.
 10. .Кальченко Т. Ю. Топоніми у поетичній мові В. Герасим’юка: функціонально-семантичний аспект / Т. Ю. Кальченко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Сер. “Філологія”. – Вип. 74. – Х. , 2016. – С. 64 – 68
 11. Кальченко Т. Концептуалізація української історії в полімодальному дискурсі нових медіа // Синопсис: текст, контекст, медіа. –  № 1 (17). – 2017. – [Електронний ресурс]. – Код доступу: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/228

Участь у міжнародних та всеукраїнських програмах:

 1. Проект “БомбеЗНО” – табір інтенсивної підготовки до ЗНО дітей з національних меншин (Яношівська загальноосвітня школа, с. Яноші, Закарпатська область, 25 – 18 березня 2019 року)
 2. Проект з методики підготовки до ЗНО з української мови та літератури для дітей з національних меншин “БомбеЗНО” (4-6 березня 2019 року, Київ)
 3. Освітянський форум “Стандарт Нової української школи” (16 березня 2019 року, Харків)
 4. Школа онлайн-викладання “TEACH ON (online)” (6 – 11 серпня 2018 року)
 5. Educational and training program “Bukovel Academic Spring School BASS-2016” (20 – 24 травня, Україна)
 6. Програма відкритого дистанційного курсу (8 тижнів, 72 год) “Практикум тьютора” (листопад-грудень 2015 року, м. Харків, Україна)
 7. Перша національна (не)конференція для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2015 за напрямами “Технології в освіті”, “Нові педагогічні форми та інструменти”, “Наука в школі”. “Ресурси бібліотеки для освіти”, “Виклики національної освіти” (23 – 24 червня 2015 року, м. Харків, Україна).
 8. Winter School “Circulation and Collaboration: Perspectives for / in Interdisciplinarity” (2.02 – 6.02.2015, Tartu, Estonia). Organized by  Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts (GSCSA),  the Centre of Excellence in Cultural Theory (CECT)