Спрощення в групах приголосних

Слід запам’ятати групи приголосних, в яких спрощення відбувається на письмі:

  • ждн – жн (тиждень – тижня)
  • здн – зн (проїзд – проїзний)
  • стн -сн (захист – захисний)
  • слн – сн (мислити – навмисно)
  • стц – сц (містити – місце)
  • рдц – рц (сердець – серце, серцевий)
  • скн – сн (тріск – тріснути, але вискнути, випускний, пропускний, скнара, скніти, тоскно)
  • зкн – зн (брязк – брязнути)

Винятки: у словах зап’ястний. кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк і шістнадцять спрощення на письмі не відбувається.

зап’ястний [запйасниeй]

кістлявий [к’іст’л’авий]

хвастливий [хвастливий]

хворостняк [хворос’н’ак]

пестливий [пиeстливий ]

шістнадцять [ш’істнац’:ат’]

Спрощення відбувається у вимові (а це означає, що обов’язково треба це відбити у транскрипції), але не позначається на письмі:

  • у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження:

контрастний [контрасний]

баластний [баласний]

студентський [студенс’кий]

  • у давальному та місцевому відмінках однини іменників жіночого роду І відміни:

оптимістці [оптим’іс’ц’і]

студентці [студен’ц’і]

А тепер варто закріпити знання з цієї та попередньої тем, виконавши невеличкий тест:

Фонетика. Тест

Цей тест допоможе вам перевірити свої знання з фонетики.

 Залишити коментар